Klik op "Enter" om het formulier te verzenden.

Algemene voorwaarden

I . Algemeen

1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1. Schetsontwerp: een in het kader van de overeenkomst gemaakt eerste ontwerp voor het te vervaardigen kunstwerk, aan de hand waarvan de opdrachtgever een duidelijk beeld krijgt van wat de kunstenaar voor ogen staat met betrekking tot vormgeving en materiaalkeuze van het te realiseren kunstwerk en duidelijk inzicht krijgt in de verhouding van het kunstwerk tot zijn omgeving;

1.2. Definitief Ontwerp: een nadere uitwerking van het schetsontwerp, die een totale beoordeling van het tot stand te brengen kunstwerk in al zijn onderdelen mogelijk maakt;

1.3. Meervoudige Schetsopdracht: een uitnodiging die de opdrachtgever aan meerdere kunstenaars heeft gedaan om een schetsontwerp voor een bepaald kunstwerk te maken, met het oogmerk om aan de maker van het – naar het oordeel van de opdrachtgever – beste ontwerp een vervolgopdracht te geven tot het maken van het definitieve ontwerp en de uitvoering daarvan;

1.4. Honorarium: de vergoeding, inclusief BTW, die de opdrachtgever met de kunstenaar overeenkomt te betalen voor de door de kunstenaar en/of door hem in te schakelen derden te leveren creatieve prestatie (inclusief het maken van een maquette/model e.d.), alsmede eventuele research, coördinatie, overleg en/of voorlichting; 

1.5. Uitvoeringsbudget: het totale bedrag dat voor de vervaardiging van het kunstwerk ter beschikking is gesteld exclusief het honorarium en inclusief BTW;

1.6. Kunstbudget: het totale bedrag dat voor de vervaardiging van het kunstwerk ter beschikking is gesteld inclusief het honorarium en inclusief BTW.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van de opdrachtgever en/of de kunstenaar.

3. De overeenkomst 

3.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zullen de overeengekomen

werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fasen, te weten:

• de fase van het schetsontwerp;

• de fase van het definitieve ontwerp;

• de uitvoeringsfase.

3.2. De overeenkomst kan slechts vóór de afronding van de laatste  fase, d.w.z. de uitvoeringsfase, worden beëindigd indien en voor zover de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden hierin uitdrukkelijk voorzien.

3.3. Tenzij anders overeengekomen, dient de beëindiging van de overeenkomst plaats te vinden door middel van een per aangetekende post verstuurde schriftelijke verklaring onder opgave van redenen.

3.4. Tenzij anders overeengekomen, treedt de beëindiging in werking op het moment van ontvangst van de beëindigingmededeling.

II. Ontwerpfase

4. Schetsontwerp

4.1. Een schetsontwerp kan bestaan uit tekeningen, maquettes, modellen en een schriftelijke of mondelinge toelichting.

4.2. Het schetsontwerp omvat mede een globale raming van de te verwachten kosten, inclusief BTW, voor de realisering van het kunstwerk.

5. Indiening en toelichting van het schetsontwerp

5.1. De kunstenaar is verplicht het schetsontwerp uiterlijk op de overeengekomen of nader overeen te komen datum in te dienen. 

5.2. De opdrachtgever zal de kunstenaar in de gelegenheid stellen het ingediende schetsontwerp nader toe te lichten of door een derde te laten toelichten.

6. De beoordeling van het schetsontwerp

6.1. De opdrachtgever is verplicht het schetsontwerp binnen 8 (acht) weken na ontvangst te beoordelen.

6.2. De beoordeling zal geschieden aan de hand van de bestemming van het te vervaardigen kunstwerk, het kunstbudget en de overige criteria die bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk met de kunstenaar zijn overeengekomen.

6.3. De opdrachtgever zal de beoordeling schriftelijk aan de kunstenaar bevestigen. Indien de kunstenaar deze schriftelijke kennisgeving niet binnen 9 (negen) weken na inlevering van het schetsontwerp heeft ontvangen, wordt het schetsontwerp geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd.

6.4. De opdrachtgever kan het schetsontwerp a) goedkeuren, b) gemotiveerd afkeuren, of c) gemotiveerd afkeuren en de kunstenaar daarbij in de gelegenheid stellen om het schetsontwerp aan te passen.

6.5. Indien de opdrachtgever het schetsontwerp afkeurt en de kunstenaar daarbij in de gelegenheid stelt het schetsontwerp aan te passen, zullen partijen in onderlinge overeenstemming een datum vaststellen waarop een aangepast schetsontwerp zal worden ingediend, tenzij de kunstenaar besluit af te zien van het maken van een aangepast schetsontwerp. De opdrachtgever is verplicht de kunstenaar concrete  aanwijzingen ter zake van de aanpassing van het schetsontwerp te geven. Deze aanwijzingen mogen de artistieke onafhankelijkheid van de kunstenaar niet aantasten en mogen alleen betrekking hebben op hetgeen uit de overeenkomst voortvloeit. Indien de kunstenaar overgaat tot het maken van een aangepast schetsontwerp, is de kunstenaar niet gerechtigd tot een aanvullende vergoeding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

6.6. Indien de opdrachtgever het aangepaste schetsontwerp zoals bedoeld in het vorige lid, afkeurt of indien de kunstenaar besluit af te zien van het maken van een aangepast schetsontwerp, is de opdrachtgever en/of de kunstenaar bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Indien de opdrachtgever en/of de kunstenaar de overeenkomst in overeenstemming met dit artikel 6 beëindigt, is de opdrachtgever verplicht om de kunstenaar de voor het schetsontwerp overeengekomen vergoeding te betalen.

7. De beoordeling van het schetsontwerp in het kader van een meervoudige schetsopdracht

7.1. Indien de overeenkomst in het kader van een meervoudige schetsopdracht is gesloten, is de opdrachtgever verplicht om de kunstenaar mede te delen welke personen en/of commissieleden het schetsontwerp zullen beoordelen en/of anderszins bij de beoordeling betrokken zullen zijn.

7.2. De opdrachtgever zal de kunstenaar in verband met het bepaalde in het voorgaande lid zo spoedig mogelijk berichten, doch in ieder geval 10 (tien) dagen vóór de overeengekomen inleverdatum. Indien partijen ten aanzien van het schetsontwerp geen inleverdatum zijn overeengekomen, zal de opdrachtgever de kunstenaar binnen 8 (acht) weken na het aan de kunstenaar verstrekken van de meervoudige schetsopdracht berichten.

7.3. Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

8. Goedkeuring van het schetsontwerp en aanvang definitief ontwerp

8.1. Indien de opdrachtgever het schetsontwerp heeft goedgekeurd, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk met de kunstenaar nadere schriftelijke afspraken maken over de vervaardiging van het definitieve ontwerp en de uitvoering ervan.

8.2. De opdrachtgever mag bij de goedkeuring van het schetsontwerp slechts aanvullende voorwaarden (zoals met betrekking tot het verkrijgen van subsidie of sponsoring, een noodzakelijke vergunning en/of een definitieve beslissing van een te dezer zake ingestelde commissie) aan de voortzetting van de overeenkomst verbinden indien en voor zover deze uitdrukkelijk, schriftelijk en ondubbelzinnig met de kunstenaar zijn of worden overeengekomen.

8.3. Indien de kunstenaar tegen de door de opdrachtgever voorgestelde aanvullende voorwaarde(n) bezwaar maakt, zijn partijen verplicht te onderhandelen om tot nadere overeenstemming te komen. Indien zodanige overeenstemming niet wordt bereikt, is elk der partijen bevoegd om de overeenkomst te beëindigen. Indien de overeenkomst op grond van dit lid wordt beëindigd, is de opdrachtgever verplicht om de kunstenaar de voor het schetsontwerp overeengekomen vergoeding te betalen.

8.4. Indien de opdrachtgever overeenkomstig dit artikel 8 aanvullende voorwaarden stelt, zal de kunstenaar de vervaardiging van het definitieve ontwerp volledig opschorten tot het moment dat de kunstenaar schriftelijk bericht heeft ontvangen dat de opdrachtgever de overeenkomst niet zal beëindigen op grond van dit artikel 8 en/of vanwege het intreden van een voorwaarde zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel 8.

8.5. Indien de overeenkomst wordt beëindigd vanwege het intreden van een overeenkomstig het tweede lid van dit artikel overeengekomen voorwaarde, is de opdrachtgever verplicht om de kunstenaar de voor het schetsontwerp overeengekomen vergoeding te betalen. Echter, indien de opdrachtgever de kunstenaar, ondanks de betreffende voorwaarde, schriftelijk heeft verzocht een aanvang te maken met het definitieve ontwerp en de kunstenaar aan dit verzoek heeft voldaan, is de opdrachtgever – in afwijking van de eerste zin van dit lid 5 – verplicht een vergoeding zoals bedoeld in artikel 11.5 te betalen.

9. Het definitieve ontwerp

9.1. Indien en voor zover van toepassing omvat het definitieve ontwerp mede:

• werktekeningen;

• constructieberekeningen;

• een definitieve begroting, uitgaande van reële prijsaanbiedingen en voorzien van de desbetreffende leveringsvoorwaarden;

• een uitvoeringsplan met vermelding van wie welke gedeelten van het ontwerp zal uitvoeren;

• een planningsvoorstel met afleveringsdatum;

• een betalingsregeling voor het uitvoeringsbudget;

• inzicht met betrekking tot het te verwachten onderhoud;

• een voorstel met betrekking tot de visuele documentatie van het kunstwerk.

9.2. Tenzij anders overeengekomen draagt de opdrachtgever zorg voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke (al dan niet schriftelijke) goedkeuring of vergunning van gemeentelijke diensten en/of overige instanties.

10. Indiening van het definitieve ontwerp

10.1. De kunstenaar zal het definitieve ontwerp op de overeengekomen of nader overeen te komen datum inleveren.

10.2. De opdrachtgever zal de kunstenaar in de gelegenheid stellen een toelichting te (laten) geven op het definitieve ontwerp. 

11. Beoordeling van het definitieve ontwerp

11.1. De opdrachtgever is verplicht het definitieve ontwerp binnen 8 (acht) weken na ontvangst te beoordelen.

11.2. De beoordeling zal geschieden aan de hand van de bestemming van het te vervaardigen kunstwerk, het kunstbudget en de overige criteria die schriftelijk met de kunstenaar zijn overeengekomen. Bij de beoordeling wordt ook het goedgekeurde schetsontwerp betrokken.

11.3. Voordat de opdrachtgever zijn eindoordeel uitspreekt kan hij gemotiveerde voorstellen doen tot wijziging van het ontwerp. Deze voorstellen mogen de artistieke onafhankelijkheid van de kunstenaar niet aantasten en mogen alleen betrekking hebben op hetgeen uit de overeenkomst voortvloeit.

11.4. De opdrachtgever zal het eindoordeel schriftelijk aan de kunstenaar bevestigen. Indien de opdrachtgever het definitieve ontwerp afkeurt, is de opdrachtgever verplicht de afkeuring te motiveren.

11.5. Indien de opdrachtgever het definitieve ontwerp afkeurt, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te beëindigen. In dat geval is opdrachtgever verplicht om aan de kunstenaar de afgesproken vergoeding te betalen. Indien niets is afgesproken, is een redelijke vergoeding verschuldigd. Als redelijke vergoeding wordt beschouwd 2/3 van het honorariumgedeelte van het kunstbudget onder aftrek van hetgeen reeds is betaald voor het schetsontwerp en vermeerderd met de werkelijk gemaakte en eventueel onafwendbare onkosten. De bepalingen van dit lid gelden niet indien de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van de kunstenaar.

12. Goedkeuring en uitvoering van het definitieve ontwerp

12.1. Indien de kunstenaar niet binnen 9 (negen) weken na inlevering van het definitieve ontwerp een schriftelijke afkeuring heeft ontvangen, wordt het definitieve ontwerp geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd.

12.2. Goedkeuring van het definitieve ontwerp omvat mede de goedkeuring van de bij of in verband met het definitieve ontwerp overlegde begroting.

III. Uitvoeringsfase

13. De uitvoering van het definitieve ontwerp

13.1. Nadat de goedkeuring is of geacht moet worden te zijn verleend, zal de kunstenaar een aanvang maken met de uitvoering van het definitieve ontwerp.

13.2. Onder de uitvoering van het definitieve ontwerp wordt al naar gelang de aard van het kunstwerk verstaan:

• het aanbesteden van onderdelen van het kunstwerk bij derden;

• het vervaardigen van het kunstwerk;

• het in nauw overleg met de opdrachtgever coördineren en begeleiden van de uitvoering van de opdracht;

• het verzorgen van de eindoplevering overeenkomstig artikel 17.

13.3. De kunstenaar is bevoegd om in naam van de opdrachtgever overeenkomsten af te sluiten met de bij de uitvoering van het definitieve ontwerp in te schakelen derden, indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe schriftelijke toestemming heeft verleend.

13.4. De kunstenaar zal ter zake van de uitvoering van het definitieve ontwerp bij de opdrachtgever een tijdsplanning indienen. Partijen zullen in onderlinge overeenstemming de datum van oplevering van het kunstwerk vaststellen.

13.5. De kunstenaar zal het definitieve ontwerp deugdelijk uitvoeren. De kunstenaar zal hierbij de door of namens de opdrachtgever gegeven aanwijzingen opvolgen, voor zover deze redelijk zijn en de artistieke onafhankelijkheid van de kunstenaar niet aantasten. 

13.6. Tenzij anders overeengekomen, wordt het definitieve ontwerp in beheer van de kunstenaar uitgevoerd. Onder het beheer wordt verstaan het toezien op een deugdelijke uitvoering van de technische en financiële aspecten van de uitvoeringsfase en het toezien op een juiste besteding van het uitvoeringsbudget.

13.7. De kunstenaar zal de opdrachtgever regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van het werk.

13.8. Indien het definitieve ontwerp in beheer van de opdrachtgever wordt uitgevoerd, is deze verplicht de kunstenaar te allen tijde in de gelegenheid te stellen erop toe te zien dat de uitvoering geschiedt in overeenstemming met zijn bedoelingen. De kunstenaar is bevoegd daartoe alle benodigde aanwijzingen te geven, welke de opdrachtgever verplicht is op te volgen.

14. Informatieplicht opdrachtgever

14.1. De opdrachtgever is verplicht de kunstenaar op de hoogte te stellen van alle informatie die hij heeft met betrekking tot de (on)geschiktheid van de te gebruiken materialen en/of de ondergrond. Indien de kunstenaar op grond van deze informatie besluit andere materialen en/of een andere ondergrond te gebruiken, zijn de eventuele meerkosten hiervan voor rekening van de kunstenaar, tenzij anders overeengekomen is.

14.2. Indien het gebruikte materiaal en/of de ondergrond ongeschikt blijkt te zijn, zal de kunstenaar, voor zover dit redelijk is, kosteloos zijn medewerking verlenen aan het herstel van het kunstwerk en/of de beperking van de schade. Het bepaalde in artikel 7A:1645 BW (voor zover al toepasselijk) geldt niet voor zover hieruit voortvloeit dat de bewijslast inzake een gebrek op de kunstenaar rust.

14.3. De opdrachtgever draagt het risico van eventuele ongeschiktheid van de gebruikte materialen en/of de ondergrond en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, indien de opdrachtgever wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat de gebruikte materialen en/of de ondergrond ongeschikt waren en heeft nagelaten

de kunstenaar hiervan tijdig op de hoogte te stellen en/of indien de opdrachtgever heeft nagelaten de kunstenaar de in artikel 14.1 bedoelde informatie te verschaffen. 

14.4. De opdrachtgever kan er geen beroep op doen dat de gebruikte materialen en/of de ondergrond ongeschikt waren, indien hij de kunstenaar daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Bovendien vervallen eventuele rechtsvorderingen en verweren gegrond op het feit dat de gebruikte materialen en/of de ondergrond ongeschikt waren, door verloop van één jaar na het moment van de eindoplevering zoals bedoeld in artikel 17.

15. Het uitvoeringsbudget

15.1. Indien en voor zover begroot omvat het uitvoeringsbudget:

• de arbeidskosten van de kunstenaar;

• de kosten die verband houden met het inschakelen van derden;

• materialen;

• transport;

• opslag;

• de huur van hulpmiddelen, zoals apparatuur;

• eventuele huurkosten met betrekking tot een tijdelijk ander atelier;

• documentatiekosten;

• eventuele reis- en verblijfkosten van de kunstenaar;

• een eventuele vergoeding voor de overheadkosten van de kunstenaar;

• een reserve voor onvoorziene kosten;

• zodanige overige kosten die tussen de opdrachtgever en de kunstenaar overeengekomen zijn.

15.2. Indien het uitvoeringsbudget dreigt te worden overschreden, is de partij onder wiens beheer de uitvoering plaatsvindt, verplicht de ander onmiddellijk op de hoogte te stellen van de dreigende budgetoverschrijding, waarna partijen in overleg zullen treden om tot overeenstemming te komen over een beperking van de kosten en/of een verhoging van het beschikbare uitvoeringsbudget.

15.3. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de kunstenaar tenzij deze zijn veroorzaakt door aanvullende eisen van de opdrachtgever na de goedkeuring van het definitieve ontwerp en de begroting, of indien deze zijn veroorzaakt door hulppersonen die door of namens de opdrachtgever zijn ingeschakeld.

IV.Oplevering

16. Eerste oplevering

16.1. De in artikel 13.4 bedoelde datum van oplevering wordt geacht te zijn de datum van de eerste oplevering. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is deze datum geen fatale datum. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever de kunstenaar schriftelijk in gebreke te stellen.

16.2. De oplevering bestaat uit een schriftelijke kennisgeving van de kunstenaar aan de opdrachtgever dat het kunstwerk vervaardigd en/of geplaatst is overeenkomstig het definitieve ontwerp en dat het kunstwerk gereed is voor keuring door de opdrachtgever.

16.3. De opdrachtgever is verplicht om het kunstwerk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 (dertig) dagen na de in het vorige lid bedoelde kennisgeving te keuren en de kunstenaar schriftelijk in kennis te stellen van de aanvaarding of afkeuring van het vervaardigde en/of geplaatste kunstwerk.

16.4. Indien de opdrachtgever het kunstwerk niet binnen 30 (dertig) dagen heeft gekeurd en de kunstenaar schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van zijn bevindingen, wordt het kunstwerk geacht te zijn aanvaard op het moment van het verstrijken van genoemde termijn.

16.5. De opdrachtgever is slechts bevoegd het kunstwerk af te keuren indien het in ernstige mate afwijkt van hetgeen mocht worden verwacht op basis van het definitieve ontwerp. Indien de opdrachtgever het kunstwerk binnen de in lid 3 genoemde termijn afkeurt, is hij verplicht de kunstenaar aanwijzingen te geven ter zake van de aanpassingen die de kunstenaar voor de aanvaarding dient te maken. Bij het geven van deze aanwijzingen is de opdrachtgever verplicht de artistieke onafhankelijkheid van de kunstenaar te respecteren.

17. Eindoplevering

17.1. De eindoplevering bestaat uit een schriftelijke kennisgeving van de kunstenaar dat het kunstwerk gereed is en/of dat eventuele bij de eerste oplevering gebleken gebreken of onvolkomenheden zijn verholpen, alsmede het verschaffen van een onderhoudsplan met aanwijzingen voor het onderhoud, gegevens en bijzonderheden met betrekking tot de gebruikte materialen inclusief eventuele kleurnummers en gegevens met betrekking tot toeleveranciers. Bij de eindoplevering zal de kunstenaar de opdrachtgever een visuele documentatie van de totstandkoming van het kunstwerk verschaffen.

17.2. Voor zover de opdrachtgever niet reeds – bijvoorbeeld bij de eerste oplevering – het eigendom van het kunstwerk heeft verkregen, draagt de kunstenaar door de eindoplevering het eigendom van het kunstwerk over.

18. Teruggave ontwerpen, e.d.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht de kunstenaar binnen 30 (dertig) dagen na de eindoplevering alle ontvangen ontwerpen, eventuele maquettes, tekeningen en alle overige voorwerpen en materialen ter voorbereiding van het kunstwerk terug te geven.

19. Uniekheidgarantie

De kunstenaar zal zich onthouden van het maken van een kunstwerk gelijk of soortgelijk aan hetgeen ter vervulling van de overeenkomst is of zal worden vervaardigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

V. Diversen

20. Risico en risico-overgang

Het risico van beschadiging, het tenietgaan en/of diefstal van het kunstwerk rust op de kunstenaar. Dit risico gaat over op de opdrachtgever op het eerste van de navolgende momenten:

a) op het moment dat het kunstwerk feitelijk in de macht van de opdrachtgever is gekomen, of

b) op het moment dat het kunstwerk met mede weten van de opdrachtgever wordt vervaardigd in een gebouw en/of op een terrein dat de opdrachtgever in eigendom en/of gebruik heeft en/of dat door of namens de opdrachtgever bewaakt wordt, of

c) op het moment dat de opdrachtgever het kunstwerk na de eerste oplevering heeft aanvaard, of

d) op het moment van de eindoplevering.

21. Rechtsvorderingen

21.1. De kunstenaar behoudt het auteursrecht op het door hem vervaardigde kunstwerk alsmede op het schetsontwerp, het definitieve ontwerp, eventuele maquettes, tekeningen en alle overige voorwerpen en materialen die ter voorbereiding van het kunstwerk door hem zijn gemaakt, tenzij de kunstenaar en de opdrachtgever schriftelijk met elkaar overeenkomen dat het auteursrecht aan de opdrachtgever wordt overgedragen.

21.2. Tenzij anders overeengekomen, vervallen alle aanspraken en verweren jegens de kunstenaar door verloop van één jaar na het moment van de eindoplevering zoals bedoeld in artikel 17.

22. Auteursrecht

22.1. De kunstenaar behoudt het auteursrecht op het door hem vervaardigde kunstwerk alsmede op het schetsontwerp, het definitieve ontwerp, eventuele maquettes, tekeningen en alle overige voorwerpen en materialen die ter voorbereiding van het kunstwerk door hem zijn gemaakt.

22.2. De opdrachtgever mag het kunstwerk slechts met toestemming van de kunstenaar tentoonstellen en/of in welke vorm dan ook reproduceren. De kunstenaar mag zijn toestemming tot het tentoonstellen en/of het reproduceren van het kunstwerk aan de opdrachtgever niet op onredelijke gronden onthouden.

22.3. De opdrachtgever mag de visuele documentatie van de totstandkoming van het kunstwerk slechts voor ander dan intern gebruik gebruiken, indien en voor zover de kunstenaar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor zodanig ander gebruik heeft gegeven.

22.4. Aan het verlenen van zijn toestemming als bedoeld in de vorige leden mag de kunstenaar voorwaarden met betrekking tot bijvoorbeeld een financiële vergoeding, het niet-commerciële gebruik van de reproductie en de naamsvermelding van de kunstenaar verbinden.

23. Het beheer van het kunstwerk

De opdrachtgever is verplicht het kunstwerk zorgvuldig te beheren en te onderhouden overeenkomstig de aanwijzingen die de kunstenaar in het bij de oplevering verstrekte onderhoudsplan heeft gegeven.

24. Verplaatsing en/of afbraak van het kunstwerk

24.1. Voorafgaand aan de opdracht tot het maken van het schetsontwerp geeft de opdrachtgever de minimale termijn aan gedurende welke de opdrachtgever verplicht zal zijn ervoor zorg te dragen dat het kunstwerk in de oorspronkelijke staat en, voorzover het voor een speciale plaats gemaakt is, op diezelfde plaats behouden blijft.

24.2. Na het verstrijken van de termijn zoals bedoeld in het vorige lid, is de opdrachtgever bevoegd het kunstwerk te vernietigen indien en nadat hij zich in volgorde van prioriteit en, voorzover redelijkerwijs mogelijk, in overleg met de kunstenaar heeft ingespannen om 

a) een andere geschikte plek te vinden voor het kunstwerk, of

b) een andere geschikte bestemming te vinden voor het kunstwerk, of

c) het kunstwerk om niet aan de kunstenaar terug te geven, en deze inspanningen niet tot het desbetreffende resultaat hebben geleid.

24.3. De opdrachtgever is verplicht de kunstenaar op de hoogte te stellen van een te overwegen verplaatsing, verwijdering of vernietiging van het kunstwerk en hem in de gelegenheid te stellen het kunstwerk in de staat van dat moment te documenteren. De opdrachtgever stelt de kunstenaar tevens in de gelegenheid om het kunstwerk terug te nemen. Indien de kunstenaar niet meer bereikbaar is op of via het aan de opdrachtgever bekende adres, is de opdrachtgever verplicht de kunstenaar van de verplaatsing of vernietiging op de hoogte te stellen indien de opdrachtgever het adres van de kunstenaar redelijkerwijs kan achterhalen.

25. Beheer- en andere activiteiten door rechtsopvolgers van de opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht om zijn verplichtingen op grond van de artikelen 23 en 24 aan een eventuele rechtsopvolger onder bijzondere titel op te leggen. Deze verplichting omvat het opleggen van de verplichting tot het doorgeven van dit kettingbeding.

26. Honorarium

26.1. De hoogte van het honorarium wordt in onderlinge overeenstemming vastgesteld.

26.2. Tenzij anders overeengekomen, valt het honorarium uiteen in drie gelijke delen, te weten:

a) het overeengekomen vaste bedrag dat bestemd is voor het schetsontwerp,

b) 2/3 gedeelte van het totale honorarium onder aftrek van het bedrag zoals bedoeld onder a), welk gedeelte bestemd is voor het definitieve ontwerp, en

c) 1/3 gedeelte van het totale honorarium dat bestemd is voor de uitvoering van het definitieve ontwerp.

27. Betalingstermijnen

27.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever het honorarium als volgt in termijnen aan de kunstenaar uitbetalen: 

a) het overeengekomen vaste bedrag voor het schetsontwerp uiterlijk 30 dagen nadat het schetsontwerp overeenkomstig artikel 6 is of had behoren te zijn beoordeeld;

b) de eerste helft van het totale honorarium onder aftrek van het reeds betaalde volgens artikel 27.1. onder a) uiterlijk 30 (dertig) dagen nadat het definitieve ontwerp overeenkomstig artikel 11 is of had behoren te zijn beoordeeld;

c) de tweede helft van het totale honorarium uiterlijk 30 dagen na eindoplevering van het kunstwerk zoals bedoeld in artikel 17.

27.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever het volledige uitvoeringsbudget betalen binnen 30 (dertig) dagen nadat aan het definitieve ontwerp goedkeuring is of geacht moet worden te zijn verleend.

27.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de in de voorgaande leden genoemde termijnen betaalt, zal de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, over het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd zijn, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente vermeerderd met 3 % (drie procent), alsmede een vergoeding van eventueel gemaakte incassokosten.

27.4 Indien de kunstenaar op enig moment goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijnen zal voldoen, heeft de kunstenaar het recht om, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die de kunstenaar, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen.

28. Verzekering en aansprakelijkheid

28.1. Eventuele aansprakelijkheid van de kunstenaar wegens toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever de kunstenaar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming, en de kunstenaar ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de kunstenaar in staat is adequaat te reageren.

28.2. Indien de kunstenaar toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst, bestaat de aansprakelijkheid van de kunstenaar slechts uit het kosteloos herstellen van de tekortkoming, tenzij zodanig herstel blijvend onmogelijk is. Indien herstel blijvend onmogelijk is, heeft de kunstenaar naar vrije keuze de bevoegdheid tot vervanging of tot vergoeding van de schade met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.

28.3. De kunstenaar is in ieder geval niet aansprakelijk voor gevolgschade.

28.4. De totale aansprakelijkheid van de kunstenaar wegens een toerekenbare tekortkoming of meerdere toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag van het voor de overeenkomst bedongen honorarium.

29. Vrijwaring

29.1. De kunstenaar zal de opdrachtgever vrijwaren tegen elke aanspraak of vordering die gebaseerd is op een (beweerde) inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht die rechtstreeks voortvloeit uit het door de kunstenaar geleverde kunstwerk tot een maximum van het betaalde honorarium, mits de opdrachtgever de kunstenaar van een aanspraak terstond op de hoogte stelt, en de behandeling van het geschil geheel aan de kunstenaar overlaat en hiertoe alle medewerking verleent, en geen verklaringen aflegt, toezeggingen doet en/of rechten of feiten erkent zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.

29.2. Indien wordt vastgesteld dat er sprake is van een inbreuk zoals bedoeld in het voorgaande lid, zal de kunstenaar, naar zijn keuze, ervoor zorgdragen dat de opdrachtgever het recht verkrijgt het inbreuk makende kunstwerk te blijven gebruiken, dan wel het kunstwerk zodanig aanpassen dat het geen inbreuk meer maakt, dan wel, indien mogelijk, zorgdragen voor vervanging door een niet inbreuk makend kunstwerk. Indien geen van deze oplossingen naar het redelijk oordeel van de kunstenaar mogelijk zijn, zullen de inbreuk makende zaken worden teruggenomen tegen restitutie van het door de opdrachtgever betaalde honorarium.

30. Overmacht

30.1. Indien de kunstenaar niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht), is de kunstenaar niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 

30.2. Onder overmacht wordt mede verstaan eventuele ziekte van de kunstenaar alsmede weersomstandigheden die de kunstenaar redelijkerwijs verhinderen verder te werken aan het kunstwerk en die tot vertraging leiden, alsmede vertragingen bij toeleveranciers en/of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en vertraging als gevolg van eventuele ongeschiktheid van het materiaal.

30.3. Indien de overmachttoestand 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachttoestand dit rechtvaardigt.

30.4. In het geval van overmacht aan de zijde van de kunstenaar, heeft de kunstenaar recht op een gedeelte van het honorarium voor de door hem verrichte werkzaamheden en op vergoeding van de kosten die de kunstenaar reeds heeft gemaakt of die onafwendbaar zijn (bijvoorbeeld in verband met reeds gedane bestellingen en opdrachten aan derden die niet meer zonder schadeplicht te annuleren zijn).

31. Overlijden kunstenaar

31.1. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van de kunstenaar. De opdrachtgever is gehouden de erfgenamen van de kunstenaar met betrekking tot de reeds verrichte werkzaamheden de in de artikel 27 genoemde bedragen ter zake van het honorarium en de kosten te betalen. De opdrachtgever zal de betreffende bedragen uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na het overlijden hebben betaald. Artikel 27.3 is van overeenkomstige toepassing. Indien de kunstenaar geen erfgenamen heeft of indien de opdrachtgever er niet in slaagt de erfgenamen te achterhalen na een redelijke poging daartoe te hebben gedaan, is de opdrachtgever niet tot enige vergoeding van verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten verplicht.

31.2. Het niet gereed zijnde kunstwerk staat na betaling ter beschikking van de opdrachtgever. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het kunstwerk door een derde laten verrichten, doch niet zonder toestemming van de erfgenamen van de kunstenaar. De erfgenamen zullen deze toestemming niet op onredelijke gronden aan de opdrachtgever onthouden. Indien de erfgenamen deze toestemming niet geven en het kunstwerk de opdrachtgever niet tot enig nut strekt, zal de opdrachtgever niet tot enige vergoeding van verrichte werkzaamheden verplicht zijn. De opdrachtgever is in dat geval wel gehouden tot vergoeding van de kosten die de kunstenaar reeds heeft gemaakt of van de kosten die onafwendbaar zijn (bijvoorbeeld in verband met reeds gedane bestellingen en opdrachten aan derden die niet meer zonder schadeplicht te annuleren zijn).

32. Faillissement en surséance van betaling

Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, onverminderd een eventueel recht op schadevergoeding.

33. Wijziging in omstandigheden

33.1. Indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de kunstenaar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst uitvoert, is de kunstenaar bevoegd de overeenkomst te beëindigen.

33.2. Indien de overeenkomst in overeenstemming met het voorgaande lid wordt beëindigd, is de opdrachtgever gehouden het honorarium te betalen en de kosten zoals bedoeld in artikel 15.1 te vergoeden voor zover de kunstenaar deze kosten reeds heeft gemaakt of nog verschuldigd zal zijn.

34. Geschillenbeslechting

34.1. Partijen zullen eventuele geschillen trachten minnelijk te schikken. Partijen zijn bevoegd, maar niet verplicht om een speciaal daartoe in het leven te roepen bemiddelingscommissie te verzoeken te bemiddelen bij het geschil. Indien bemiddelingspogingen van deze commissie niet tot een oplossing leiden, kunnen partijen deze commissie vragen een bindend advies uit te brengen. 

34.2. De bemiddelingscommissie bestaat uit drie personen. Hiertoe wijst elk der partijen iemand aan, waarna de twee aangewezen personen samen een derde onafhankelijk persoon aanwijzen. Deze laatste is bij voorkeur een jurist.

35. Bindend advies

35.1. Indien partijen daarover schriftelijk overeenstemming hebben bereikt, kan de bemiddelingscommissie zoals bedoeld in artikel 34 worden verzocht een bindend advies uit te brengen.

35.2. Het in het vorige lid bedoelde verzoek wordt schriftelijk ingediend onder vermelding van de gronden waarop het verzoek is gebaseerd. De verzoekende partij zal de wederpartij per aangetekende post een kopie van het verzoek doen toekomen.

35.3. De bemiddelingscommissie zal de wederpartij in de gelegenheid stellen schriftelijk te reageren.

35.4. Na ontvangst van de reactie van de wederpartij zal de bemiddelingscommissie in overleg met beide partijen een datum vaststellen voor een mondelinge behandeling van het geschil.

35.5. Tenzij de bemiddelingscommissie besluit een afwijkende procedure te volgen en partijen daarvan schriftelijk op de hoogte stelt, zal de bemiddelingscommissie, na de mondelinge behandeling schriftelijk een bindend advies uitbrengen.

36. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden, alsmede op iedere daarmee verbonden overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.